Algemene Voorwaarden en uitsluiting van aansprakelijkheid

  1. Definities

Abonnee:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Active Hedge Group B.V. een abonnementsovereenkomst sluit voor de Beursvloer of BeursvloerLive..

Abonnementsovereenkomst:
Iedere overeenkomst tussen Active Hedge Group B.V. en een abonnee, die de abonnee recht geeft om gedurende de contractsduur toegang te krijgen tot de gehele of een gedeelte van de website BeursvloerLive.nl, de chatdienst Beursvloer en/of ander redactionele producten van Active Hedge Group B.V.

Abonnementsprijzen:
De prijs van het abonnement als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

BeursvloerLive.nl
De website van Active Hedge Group B.V. met inbegrip van alle overige huidige en toekomstige digitale producten en diensten, zoals de Beursvloer, van Active Hedge Group B.V.

De Beursvloer

Het beleggersplatform waar actieve beleggers met elkaar kunnen communiceren en waar de moderator zijn kennis en kunde deelt met de daar aanwezige leden.

De content

De updates, artikelen, rapporten en/of de overige producten van AHG, die door medewerkers van AHG zijn gebruikt en/of hebben ontwikkeld en ten aanzien waarvan AHG de auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of ten gelde kan maken.

Active Hedge Group B.V.
Hierna te noemen AHG, gevestigd aan de Van der Lindenlaan 2c, 1217 PK te Hilversum, ingeschreven onder KVK nummer: 34089138 en BTW nummer: 8032.43.054B01.

  1. Algemeen

In deze website kan informatie worden gevonden over producten of diensten op het gebied van beleggen, vermogensbeheer en risicobeheer. De gebruiker, bezoeker of abonnee is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maakt van de ter beschikking gestelde informatie. Door het verkrijgen van toegang tot deze website evenals het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen en daarmee in te stemmen.

De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de website BeursvloerLive en/of het platform De Beursvloer erkent en aanvaardt dat de verstrekte informatie en updates op geen enkele wijze als een aanbieding en/of als beleggingsadvies kan worden beschouwd van AHG. De verstrekte informatie en updates zijn op geen enkele wijze een vervanging van een deskundig advies. De abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van de geboden diensten wordt geacht zelf na te gaan in welke mate de informatie en updates een toegevoegde waarde bieden en passen binnen het risicoprofiel en de doelstellingen van de gekozen belegging. AHG. en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van de verstrekte informatie en updates.

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat sommige informatie van derden, waarnaar wordt verwezen, niet door AHG wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. AHG, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op deze site staat, noch voor informatie op sites en/of documenten waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat AHG de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en met gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. AHG aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. AHG behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op ieder moment te beëindigen.

  1. Prijzen

De door AHG vermelde abonnementsprijzen zijn altijd inclusief omzetbelasting. AHG is gerechtigd haar prijzen te verhogen. Prijsverhogingen gaan telkens in met ingang van de eerstvolgende nieuwe termijn van de abonnementsovereenkomst. Elke verhoging van de abonnementsprijzen zal tijdig kenbaar worden gemaakt.

  1. Aanvang en duur

Een abonnementsovereenkomst is een feit door schriftelijke bevestiging van de totstandkoming van de abonnementsovereenkomst door AHG na de betaling. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de vooropgestelde duur. De overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij afloop van de in het abonnement voorziene termijn. Maandelijkse abonnementen worden automatisch verlengd, mits er tussentijdse opzegging plaats heeft gevonden. Deze opzegging kan enkel plaatsvinden door dit schriftelijk via info@beursvloerlive.nl bij AHG in te dienen. Deze opzegging van een abonnement dient tevens 10 dagen voor feitelijke afloop stopgezet te worden. Anders wordt een volgende periode in rekening gebracht.

  1. Betaling

Betaling vindt plaats door middel van een online iDeal betaling. De betaling gebeurt aan AHG, het moederbedrijf van BeursvloerLive en De Beursvloer. Het is de abonnee uitdrukkelijk niet toegestaan de betaling van de abonnementsprijs op te schorten dan wel met enig bedrag te verrekenen.

  1. Gegevens

Abonnee draagt zelf de zorg voor het actueel houden van alle benodigde gegevens, waarvan AHG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de abonnee.

  1. Rechten

Het recht om toegang te krijgen tot BeursvloerLive en gebruik te maken van De Beursvloer is hoogstpersoonlijk voor één gebruiker en kan niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijze aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder derden niet begrepen, natuurlijke personen die behoren tot de gezinskring/privéhuishouding van de abonnee, die de website gebruiken voor persoonlijke niet commerciële doeleinden.

AHG kan haar inspanningsverbintenis ter zake van BeursvloerLive en De Beursvloer uitsluitend nakomen indien de abonnee beschikt over de benodigde, geschikte computer- en randapparatuur en programmatuur. Het risico terzake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van verbindingen en opgehaalde informatie ligt bij de abonnee.

AHG behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de besproken en/of geschreven content, de rapporten en/of de overige producten van de geest die zij gebruiken, hebben gebruikt en/of hebben ontwikkeld en ten aanzien waarvan AHG de auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of ten gelde kan maken. De abonnee erkent en aanvaardt bijgevolg uitdrukkelijk dat de bovengenoemde producten van AHG uitsluitend ten aanzien van hem/haar openbaar wordt gemaakt. Het is de abonnee dan ook uitdrukkelijk verboden om de content, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

AHG behoudt zich het recht voor abonnees te verwijderen en het abonnement op te zeggen indien:

De Beursvloer bevat naast media zoals nieuws, video’s en columns welke abonnees kunnen lezen, ook berichtenverkeer tussen moderator en abonnees. De abonnee gaat ermee akkoord deze alleen te gebruiken voor het versturen of publiceren van berichten die correct, niet in strijd met goede zeden en in overeenstemming met de eisen van de beursvloer. In het bijzonder, maar zonder beperkingen, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik:
Niet de rechten van anderen (zoals recht op privacy en portretrecht) misbruikt, waaronder activiteiten als dreigen, stalken, misbruiken, lastigvallen;
Geen aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam, onderwerp, materiaal en informatie publiceert, plaatst, upload en/of verspreid;
Geen bijdragen, of enigerlei vorm van bronvermeldingen van een auteur vervalst of verwijdert en geen bewijzen van origine of herkomst of ander materiaal dat is opgenomen in een geüpload bestand verwijdert of vervalst;

  1. Handelsmerken en logo’s

De eigendom van handelsmerken en logo’s die op deze site en/of op enige andere website van AHG voorkomen, berust bij AHG. Het is gebruikers niet toegestaan, deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AHG.

  1. Geen aansprakelijkheid

Hoewel AHG zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen kunnen zich fouten of omissies voordoen. AHG wijst uitdrukkelijk iedere­ aansprakelijkheid af voor schadelijke gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met de toegang tot en het gebruik van BeursvloerLive, De Beursvloer en/of andere AHG websites, ongeacht of AHG zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich kunnen voordoen van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd .

De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

AHG geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van haar diensten.